Ogłoszenie naboru Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Finansowych – Główny księgowy

Rada Nadzorcza Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie działając na podstawie §55 ust. 10 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 25/2021 z dnia 28.01.2021 r. ogłasza konkurs i przekazuje warunki ogłoszenia konkursu dotyczącego wyboru na stanowisko:

 1. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych. Główny Księgowy Spółdzielni Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie.

Pisemne zgłoszenie kandydatów powinny być doręczone do Sekretariatu Spółdzielni Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Rada Nadzorcza „Konkurs”, w terminie do dnia 09.02.2021 r. do godz. 11°°.

I. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych. Główny Księgowy Spółdzielni Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie:
 • Ukończone studia o kierunku ekonomicznym.
 • Studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse.
 • Dziesięcioletni staż pracy, w tym 5 lat pracy w służbach finansowo-księgowych.
 • Znajomość prowadzenia rachunkowości Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz spraw Rehabilitacji Zawodowej, w tym Przychodni Rehabilitacyjnej.
 • Znajomość zarządzania działami:
  1. Księgowym
  2. Administracyjnym
  3. Technologicznym
  4. Logistycznym
  5. Magazynowym
  6. Produkcyjnym
 • Niekaralność i brak toczących się postępowań karnych lub karno- skarbowych, zarówno przygotowawczych jak i sądowych przeciwko kandydatowi.

II. Kandydaci składają pisemne zgłoszenie, które powinni zawierać:

 1. Imię i nazwisko kandydata.
 2. Adres do korespondencji i kontakt telefoniczny.
 3. List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 4. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni.
 5. Aktualne oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)

III. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 09.02.2021 r. o godz. 11³°.

IV. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 09.02.2021 r. od godz. 12°° w Sali narad SIZ

V. W toku rozmowy konkursowej z kandydatami spełniającymi kryteria, przedmiotem oceny będą zagadnienia z zakresu działalności Spółdzielni Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie.

VI. Informacje o Spółdzielni w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu będą dostępne podczas rozmowy konkursowej.

VII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami oraz wyboru w dowolnym czasie kandydata poza konkursem.

VIII. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć konkurs, bez wyłonienia kandydata.

IX. W sprawach nie uregulowanych w wymienionym konkursie zastosowanie będą miały przepisy Prawa Spółdzielczego, Statutu Spółdzielni, Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej i Kodeksu Cywilnego.