Polityka Zarządzania Środowiskowego

Główny cel Polityki Środowiskowej Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie”, jakim jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne realizowany jest przez cele cząstkowe:

  • utrzymanie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród pracowników, a także promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku i zachęcanie pracowników do wspierania Polityki Środowiskowej oraz poczucia odpowiedzialności za jej realizację;
  • ciągła poprawa skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych i zarządzanie nimi;
  • prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji;
  • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną;
  • ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska w stosunku do dostawców usług;
  • przy uruchamianiu zdań inwestycyjnych – wykorzystywanie nowych dostępnych technik, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście.

Zarząd deklaruje:

  • przestrzeganie i spełnianie wymagań mających zastosowanie przepisów prawnych oraz norm w zakresie ochrony środowiska;
  • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne;
  • sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników;
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Jesteśmy przekonani, że realizacja celów Polityki Środowiskowej służąca wypełnianiu naszej misji, przyczyni się do umocnienia wysokiej pozycji rynkowej i dobrego imienia Spółdzielni oraz zwiększy naszą wiarygodność w oczach partnerów i klientów, którzy nabywając nasze usługi, kojarzyć je będą z firmą potrafiącą pogodzić cele biznesowe z dbałością o środowisko naturalne.

Kierownictwo zapewnia, że Polityka Zarządzania Środowiskowego jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Prezes Zarządu
Mirosław Kieler

Nowa Dęba, 03.06.2019